७. सम्बन्धित लाइसेन्सहरू

निम्न लाइसेन्सहरू खुल्ला परिभाषा को सिद्धान्तसँग अनुकूल लाइसेन्सहरू हुन् ।

  • डोमेन = डोमेनको आवेदन, अर्थात् कस्तो कस्तो प्रकारको सामाग्रीमा यो लाइसेन्स लागू गर्न सकिन्छ । यदि तपाईं सफ्टवेयरको लागि खुल्ला लाइसेन्स खोजी राख्नु भएको छ भने, कृपया खुल्ला परिभाषासँग मिल्ने लाइसेन्सहरू यसमा हेर्नुहोस् : http://opensource.org/licenses/
  • BY = एटॄब्युसन्सको आवश्यकता
  • SA = शेयर एलाईकको आवश्यकता

सिफारिस गरिएको सम्बन्धित लाइसेन्सहरू

यी लाइसेन्सहरू खुल्ला परिभाषा आनुरुप हुन् :

  • पुन: प्रयोग: संस्था वा निर्णयाधिकारलाई विशेष छैन ।
  • उपयुक्त: GPL-3.0+, CC-BY-SA-4.0, र ODbL-1.0 मध्ये कुनै एउटा संग मेल खाने हुनु पर्दछ । अनुमोदक र एटॄब्युसनको मात्र लाइसेन्सहरू माथि उल्लेखित सबै ३ लाइसेन्सहरूसँग मिल्ने हुनुपर्दछ र कम्तिमा Apache-2.0, CC-BY-4.0, र ODC-BY-1.0 मध्ये एक हुनुपर्दछ ।
  • वर्तमान: व्यापक प्रयोग र साधारणतया लागू लाइसेन्सको डोमेन भित्र रहेर परियोजनाहरू र कार्यक तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गर्ने शृंखला राम्रो अभ्यास हो ।
License Domain By SA Comments
Creative Commons CC Zero (CC0) Content, Data N N Dedicate to the Public Domain (all rights waived)
Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence (PDDL) Data N N Dedicate to the Public Domain (all rights waived)
Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0) Content, Data Y N  
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) Data Y N Attribution for data(bases)
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC-BY-SA-4.0) Content, Data Y Y  
Open Data Commons Open Database License (ODbL) Data Y Y Attribution-ShareAlike for data(bases)

अरू सम्बन्धित लाइसेन्सहरू

यी लाइसेन्स खुल्ला परिभाषाको अनुरूप हो, तर सिफारिश लाइसेन्सको लागि उपयोगिता र अनुकूलता आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन, वा नयाँ लाइसेन्स संस्करण द्वारा सुपरसिडेट गरिएको छ, वा यस्तै प्रयोगको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स, वा थोरै प्रयोग गरिन्छ । यी लाइसेन्स विशेष संगठनको प्रयोग गर्नको लागि बनाइएको र उचित हुन सक्छ, वा पुराना कारणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । परियोजनाहरू जुन यस्तो सन्दर्भ भन्दा बाहिर छ तिनीहरूको लागि माथिको सूचीबाट सिफारिस सम्बन्धित लाइसेन्स प्रयोग गर्न सल्लाह गरिन्छ ।

License Domain By SA Comments
Against DRM Content, Content Y Y Little used.
Creative Commons Attribution versions 1.0-3.0 Content Y N Includes all jurisdiction “ports”; Superceded by CC-BY-4.0.
Creative Commons Attribution-ShareAlike versions 1.0-3.0 Content Y Y Includes all jurisdiction “ports”; Superceded by CC-BY-SA-4.0. Additionally, CC-BY-SA-1.0 is Incompatible with any other license.
Data licence Germany – attribution – version 2.0 Data Y N Non-reusable. For use by Germany government licensors. Note version 1.0 is not approved as conformant.
Data licence Germany – Zero – version 2.0 Content, Data N N Non-reusable. For use by Germany government licensors. Note there is no previous version.
Design Science License Content Y Y Little used, Incompatible with any other license.
EFF Open Audio License Content Y Y Deprecated in favor of CC-BY-SA
Free Art License (FAL) Content Y Y  
GNU Free Documentation License (GNU FDL)) Content Y Y Incompatible with any other license. Only conformant if used with no cover texts and no invariant sections.
MirOS License Code, Content Y N Little used.
Open Government Licence Canada 2.0 Content, Data Y N Non-reusable. For use by the Canadian Federal government. Note version 1.0 is not approved as conformant. Note several Canadian provinces and municipalities have developed non-reusable licenses, each with differences from the federal OGL Canada. Some of these are open, as noted on a dedicated page.
Open Government Licence United Kingdom 2.0 and 3.0 Content, Data Y N Non-reusable. For use by UK government licensors; re-uses of OGL-UK-2.0 and OGL-UK-3.0 material may be released under CC-BY or ODC-BY. Note version 1.0 is not approved as conformant.
Talis Community License Content, Data Y Y Draft only, Deprecated in favour of ODC licenses.